Становище на Фондация „Джендър алтернативи“ по повод на Законопроект за равнопоставеност на жените и мъжете

 
 

Уважаеми дами и господа,

Представямe на Вашето внимание Становището на Фондация „Джендър алтернативи“ по повод на Законопроект за равнопоставеност на жените и мъжете, внесен от Министерски съвет на 20.11.2015 год.

1.    В Законопроекта липсва материалноправна част, а именно – задължителните правила за поведение и за регулиране на определена група обществени отношения, които в дадения случай са свързани с темата равнопоставеност на половете. Всеки нормативен акт съдържа общи правила за поведение, които се прилагат към неопределен кръг от субекти, има нееднократно действие и се издава или приема от компетентен държавен орган.  В настоящия проект обаче адресати на бъдещия закон са само отделни структури на изпълнителната власт. По този начин един бъдещ закон би бил насочен само и единствено към определен кръг държавна администрация, а не към неограничен кръг субекти, вкл. всеки един от българските граждани.
2.    В Законопроекта не се съдържат легални определения и дефиниции на основните категории, правни институти и правни принципи и критерии, които имат отношение към равнопоставеността на половете.
3.    В Законопроекта липсват общозадължителни правила за поведение, санкции при тяхното нарушаване, както и ред за упражняването на контрола и налагането на санкциите.
4.    В Законопроекта липсва ясно предвиден изричен орган по равнопоставеността, неговата структура и състав, начинът на сформирането му, срокът на действие на състава му и принципите за сменяемост/ротационност, компетенции, начини и методи на работа, процедура за решаване на спорове, възникнали в сферата на равнопоставеността, санкции за допусната неравнопоставеност на половете. Представени са компетентностите на множество органи и структури, които не са ясно синхронизирани и за неизпълнението на задълженията на които липсват предвидени санкции и орган, който да ги налага.
5.    В Законопроекта липсва ясно разграничение между компетентностите на национално и местно ниво.
6.    В Законопроекта се говори за стратегии, планове и програмни документи смисълът и целта на които остава неясен, неясно е и какви биха били последиците при неизпълнение на заложеното в съответните документи и кой орган би понесъл санкции за това, какви санкции, както и кой орган би наложил такива санкции.
7.    В Законопроекта липсва процедура за решаване на спорове възникнали в сферата на равнопоставеността, санкции за допусната неравнопоставеност на половете, както и обяснения кой орган ще ги наложи и как.

С оглед на гореизложеното считаме, че настоящият Законопроект на Закон за равнопоставеност на жените и мъжете не само не следва, но и нарушава принципите и изискванията, заложени в приетите през септември 2015 год. от държавата препоръки относно Универсалния Периодичен Преглед за спазването на правата на човека, представени по време на 22-та сесия на Съвета по правата на човека , в Заключителните препоръки на Комитета за елиминиране на всички форми на дискриминация по отношение на жените, приети през юли 2012 год. по време на 52-та му сесия , в Препоръките на Комитета по правата на човека, приети през юли 2011 год. по време на 102-та му сесия , в Директивите на ЕС и в Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба срещу насилието срещу жени и домашното насилие.

В качеството си на организация, работеща в областта на защита на правата и интересите на жените, която е представила Алтернативни доклади пред Комитета за елиминиране на всички форми на дискриминация по отношение на жените  и пред Съвета по правата на човека , адвокатите на която заведоха първото дело срещу България пред Комитета за елиминиране на всички форми на дискриминация по отношение на жените  и които водят и второ такова засягащо домашно насилие, като защитават жените и пред Съда по правата на човека в Страсбург , се обръщаме към компетентните институции с молба за приемане на адекватен Закон за равнопоставеност на половете, за да не се налага да водим и други дела срещу държавата си, а да защитаваме клиентите си в собствената ни държава.

Настояваме и за навременна ратификация на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба срещу насилието срещу жени и домашното насилие.

Фондация „Джендър алтернатави“ със своите експерти е на разположение за съвместна работа с представителите на държавата, отговорни за реализиране на политиката й на равнопосатвеност на половете.

Прикачени файлове

Няма прикачени файлове към тази публикация
 
 

Коментари

 
Няма публикувани коментари все ощеНапишете Вашия коментар:

* Само регистрирани потребители могат да коментират