Представяне на Фондация „Джендър алтернативи“, преглед на рисковете и предизвикателствата, които стоят пред организацията и нейните целеви групи

 
 

Мисията на Фондация „ДА“ е да работи за защитата и овластяването на жените и момичетата във всички сфери на публичния и частния живот, за да могат те да реализират своя потенциал в справедливо и непредубедено общество.


Екипът на Фондация „ДА” включва осем юристи с опит в областта на защита на човешките права, двама психолози работещи в сферата на защита на правата на жените, социален работник, двама филолози и счетоводител.


Целевите групи за работа на Фондация “ДА” са жени и момичета – жертви на насилие и джендър дискриминация, малцинствени групи, жертви на трафик и сексуална експлоатация, мигрантки и чужденки, млади хора, неправителствени организации и женски групи, адвокати и представители на правосъдието, жени – членове на българския парламент.

Работата на ФДА:
Консултативен център за превенция и преодоляване на домашното насилие: Екипът на ФДА предоставя програми в помощ на пострадали от домашно насилие и множествена дискриминация. Услугите са безплатни и включват: Психо-социално консултиране, правно консултиране и представителство в съда (местно, национално и международно), консултиране на семейства и двойки в риск, специализирана програма за работа с извършители на насилие, групови сесии за преживели домашно насилие, програма за деца в риск (в сътрудничество с ЦПК „Феникс“).
През 2015г., Общо 331 лица са обслужени от специалистите на ФДА на място в Консултативния център. От тях, 295 са жени и 36 мъже. Средната възраст на пострадалите от насилие е 44-50 години. Общ брой на проведените консултации – 695.


Женски ресурсен център: Той е създаден в услуга на уязвими групи жени, за да могат да се възползват от безплатни обучения и консултации, с цел да подобрят шансовете си за успешна реализация на пазара на труда. Центърът предоставя сигурна среда, която помага на жените да анализират причините за бедност и насилие, както и да изградят своя капацитет за равно участие в социалните динамики. Програмите, които предоставяме са: обучения по компютърна грамотност и английски език; правни консултации, свързани със социално-икономически права; консултации по кариерно развитие.
От началото на своето съществуване през 2013г., до сега, 90 жени са преминали курсове по ICT и английски за начинаещи. Над 100 са жените, възползвали се от правни консултации по социално-икономически права, както и кариерно развитие.


Национални и международни застъпнически капмании: ФДА провежда застъпническа дейност в подкрепа правата на жените чрез изготвянето на доклади, анализи, становища, предложения за промяна в националното законодателство, участие в изслушвания, провеждане на улични, културни и доброволчески кампании на местно и национално ниво.
На международно ниво: През 2015г., Екипът представи Алтернативен доклад относно напредъка на България в областите полова равнопоставеност, сексуално насилие, специализирано обучение по сексуално и репродуктивно здраве и права, аборт и контрацепция пред Съвета по правата на човека на ООН, по време на 22-та сесия на Универсалния периодичен преглед, в рамките на която България докладва на 7 май 2015 год. относно изпълнението на поетите от нея ангажименти за защита на правата на човека по основните конвенции на ООН.
На месно ниво: Годишната кампания на ФДА и „Зонта“-Клуб Пловдив в рамките на международната инициатива „16 Дни активизъм срещу насилието, основано на пола“ – изложба на 20 пана на главната улица в гр.Пловдив с послания за премахване на домашното насилие.


Джендър изследвания: Екипът на ФДА провежда правни, социални и икономически изследвания, проучвания и мониторинг, за да насърчи прилагането на стандартите за човешки права и равнопоставеността между половете.
Някои от ключовите публикации през 2015г. са:
-    Програма за работа по Закона за защита от домашното насилие на Районен съд-Пловдив, ОД МВР Пловдив и Фондация „Джендър алтернативи“
-    „Отношение към жертвите на трафик на хора в съдилищата в България“ – Мониторингов доклад
-    Good Practice Guide On Working With Trafficking In Human Beings Cases In Bulgaria


Работа с институции: Организиране на кръгли маси, семинари, обучения и други форми на дискусии по джендър въпросите и човешките права.
От основаването си през 2011г. насам, ФДА работи успешно с местни и национални институции по проблемите на жените. В гр. Пловдив, фондацията е сключила споразумения за сътрудничество с Районен и Окръжен съд –гр.Пловдив, ОД на МВР – Пловдив, Дирекция „Социално подпомагане“, Община „Пловдив“, ПУ „Паисий Хилендарски“, Областната дирекция на Български червен кръст и др., на базата на които сме извършили над 50 обучения на професионалисти и студенти, свързани с джендър проблематиката и домашното насилие.


Участие в мрежи: Основните цели са обмен на добри практики и опит, създаване на партньорства, разпространение на дейността на организацията.

Какви са главните рискове пред Фондация „Джендър алтернативи“ и как се справяте с тях?
Рисковете, които стоят пред Фондация „ДА“ важат до голяма степен за много женски неправителствени организации в България. Женските организации са ключов фактор в премахването на дискриминацията срещу жените и насърчаването на равнопоставеността между половете. Тяхната работа има отражение в прилагането на важни законодателни рамки за човешки права – както при работата „на терен“, така и чрез кампании и застъпничество. Приносът на женските организации в промяна на законодателство, политики и обществени нагласи е неоспорим. Още повече, имайки предвид ниското ниво на участие на жените в публичния живот, женският неправителствен сектор е един от основните механизми чрез които нуждите, преживяванията и стремежът на жените бива изказан към държавните институции и обществото като цяло.


Независимо, че екипът на ФДА ежедневно се изправя пред редица предизвикателства, свързани с борбата срещу насилието, основано на пола в лицето на работата с жени и деца, пострадали от насилие чрез осигуряване на подкрепа, сигурна среда, защита на техните права, образование, възможности за икономическа независимост и социално включване, пред нас стоят и редица рискове, които застрашават устойчивостта на предоставяните услуги и функционирането на организацията като цяло.


Някои от основните рискове, с които Фондация „ДА“ се сблъсква са:
1.    Липса на държавна подкрепа:
-     Към настоящия момент Законът за защита от домашното насилие и Наказателният Кодекс не защитават адекватно правата на жените пострадали от полово обусловено насилие, което е в противоречие с изискванията на Конвенцията на ООН за елиминиране на всички форми на дискриминация по отношение на жените, Европейската Конвенция за защита правата на човека и основните свободи и правото на Европейския съюз, както и на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба срещу насилието срещу жени и домашното насилие. Този факт не позволява на женските организации да използват пълния потенциал за взаимодействие с институциите и да защитават пострадалите.

Въпреки пропуските в законодателството, Фондацията си сътрудничи активно с местни институции в лицето на съд, полиция и социални служби като заедно сме идентифицирали пропуските в закона и сме внесли изготвените общи препоръки в съответните институции като Министерски съвет, Министерство на правосъдието и др.
-    Независимо, че Законът за защита от домашното насилие е в сила от 2005г.,  той все още не е добре познаван и адекватно прилаган от страна на държавни институции като законодателни, правоприлагащи, социални и здравни органи.

ФДА провежда регулярни обучения на професионалисти за повишаване на тяхния капацитет при работа със закона и по конкретни казуси. Работим по методите на Координирания отговор на общността при работа по казуси.

- Липса на адекватно държавно финансиране (никакви средства не бяха отпускани от държавата за прилагането на закона до 2011г., когато беше отпусната сумата от 500,000лв. – една твърде малка сума за покриване на нуждите на пострадалите в цяла България, като същата сума беше отпусната и през 2012г., но дори и тази сума не беше отпусната напълно поради неефективни процедури);
-    Липсата на достатъчен брой кризисни и консултативни центрове за жени, пострадали от насилие – всяка година броят на услугите за пострадали от насилие се променя, няма финансова устойчивост; В Пловдив, например, кризисният център за жени и деца, пострадали от домашно насилие е единственият в региона и има само 9 легла.

Ключът към решаването на проблема е в постоянното взаимодействие и координация с отговорни институции и организации, като така заедно намираме решение по конкретни казуси.
-    Липса на официална национална статистика за пострадали от насилие, основано на пола и по-конкретно домашно насилие;
-    Актовете на домашно насилие все още не са криминализирани, което оставя у извършителите чувство за безнаказаност. ФДА има програма за работа с лица, извършители на насилие и въпреки това, мерките по закона за насочване на извършители по тази програма рядко се прилагат. Регулярно изпращаме официални писма и материали за нашите услуги до институции с цел да подобрим информираността на професионалистите и гражданите по наличните възможности. Фондацията е сключила споразумения за сътрудничество с Районен и Окръжен съд –гр.Пловдив, ОД на МВР – Пловдив, Дирекция „Социално подпомагане“, Община „Пловдив“, ПУ „Паисий Хилендарски“, Областната дирекция на Български червен кръст и др.

Освен това, фондацията разполага и с ресурс за правно представителство на уязвими пострадали в съда, което значително помага за преодоляването на насилието, намаляването на стреса и увеличаването на чувството на сигурност за изход от кръга на насилието.
-    Услугите за пострадали от домашно насилие все още не са официално признати и стандартизирани от държавата като социални услуги;

ФДА работи по утвърдени вътрешни методики за предоставяне на програмите за пострадали от домашно насилие, екипът поддържа регистър на клиентите, статистика и други необходими реквизити за правилното функциониране на Консултативния център.
-    Липса на чувствителни към проблемите на половете политики на местно и национално ниво;
-    Неспазване на препоръките, оправени към държавата от ключови международни институции за защита правата на човека като CEDAW Committee – Комитетът на ООН за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените. Този факт отправя смесени сигнали към неправителствения сектор относно поетите ангажименти от страна на държавата. Нашият екип работи за подобряване на институционалната подкрепа чрез изготвянето на т.нар. "алтернативни доклади" и предствянето им пред международни структури за защита на човешките права


2.    Финансов риск
-    Отдръпване на международни донорски организации от страната;
-    Промяна на приоритетите на финансиране на донорските организации -  женският НПО сектор е водещ във въвеждането на положителни промени в живота на жените (и мъжете) и отстояването на равенството между половете в България, но сме свидетели на криза в устойчивостта на сектора поради промяна на редица (международни) донорски  програми, които разчитат държавата да поеме техните функции. Това има отрицателен ефект върху услугите и влиянието на женските НПО;
-    Неадекватно държавно финансиране.
ФДА финансира своите дейности на проектен принцип. Търсенето на възможности за кандидатстване по различни грантови схеми е ежедневен процес, извършван от екипа.


3.    Риск на ниво политики на месно и национално ниво;

-    При процесите на вземане на решения по високите нива на управление липсва чувствителен подход към проблемите на половете, което създава предпоставки за дискриминация, основана на пола и недостатъчното участие на жените в политиката;
-    България все още не е ратифицирала Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, наричана още Истанбулската конвенция. Актът е нужен, за да може всяко насилие зад 4-те стени на дома да бъде криминализирано според действащия ни НК. Към момента, ако жертвата иска да си търси правата в съда, трябва да води гражданско дело. Повечето от потърпевшите обаче нямат финансовата възможност да плащат на адвокати.
Сред приоритетите на екипа на ФДА е да дава гласност на джендър проблемите във всички сфери на личния и социален живот. За тази цел и за да избегнем риска от омаловажаване на проблемите на жените, ние провеждаме постоянна застъпническа дейност чрез участието си в различни национални и локални срещи, изготвяне на становища и доклади, които се представят на международни и национални форуми, водене на стратегически дела и кампании.


4.    Организационен риск (човешки ресурси):
-    Риск от конфликти в екипа – Екипът на ФДА работи успешно повече от 10г. по проблемите на насилието, основано на пола. Прозрачността и екипният дух се поддържат чрез ежемесечни екипни срещи, team buildings, инвестиции в надграждане на професионалната квалификация на нашите експерти.
-    Работа с доброволци – понастоящем, ФДА работи с 10 доброволеца (5 жени и 5 мъже) – студенти от ПУ „Паисий Хилендарски“, като така се стремим да запалим у младите хора (надяваме се, бъдещи професионалисти) чувствителност към материята и нашата работа.

5.    Обществен риск
-    Съществува неразбиране на проблемите на социалния пол. Т.нар. „джендър дискурс“ не се изучава в училищата и на практика проблемите на жените, свързани с насилие, основано на пола и дискриминация, сексуални и репродуктивни здрава и права, не са видими и осъзнати. Екипът на ФДА работи за премахването на стереотипите чрез провеждането на публични дискусии, обучения и кампании, целящи повишаване на обществената чувствителност и популяризиране на услугите на фондацията.

Какви са главните рискове пред целевите групи на ФДА?
Целевите групи за работа на Фондация “ДА” са жени и момичета – жертви на насилие и джендър дискриминация, малцинствени групи, жертви на трафик и сексуална експлоатация, мигрантки и чужденки, млади хора, неправителствени организации и женски групи, адвокати и представители на правосъдието, жени – членове на българския парламент.

Рискови фактори за пострадалите от домашно насилие жени?
1. Индивидуални Рискови фактори
•    Ниско самочувствие;
•    Ниски доходи или загуба на работата си;
•    Ниски академични постижения;
•    Копиране на поведението на насилника; Желание за власт и контрол върху взаимоотношенията;
•    Злоупотреби с алкохол и употреба на наркотици;
•    Депресия;
•    Гняв и враждебност;
•    Уязвими към повторна виктимизация;
•    Емоционалната зависимост и несигурност;
•    Приемане, че патриархалните и властови отношения са единствената норма между половете;
•    Пренасяне на насилието върху децата;
•    Социална изолация.
    
2.     Рискови фактори в семейната среда
-    Постоянни конфликти в семейството
-    Доминиране и контрол от единия партньор над другия
-    Икономически стрес
-    Нездравословни семейните връзки

3.    Фактори в Общността
-    Увеличаване на бедността;
-    Увеличаване на напрежението от страна на институциите да се справят с проблема;     
-    Нарастване на необходимостта от кризисни центрове и услуги за подкрепа;
-    Проблеми с намирането на жилища.
-    Утвърждаване на традиционните полови норми (например, жените трябва да си стоят у дома, да са отговорни за запазване на семейството, както и да бъдат покорни; мъжете да изкарват прехраната за семейството и вземат решенията).


Прикачени файлове

Няма прикачени файлове към тази публикация
 
 

Коментари

 
Няма публикувани коментари все ощеНапишете Вашия коментар:

* Само регистрирани потребители могат да коментират