Роля на групите

 
 

Роля на целевите групи при планирането и изпълнението на проекта

Основна роля в проекта ще имат регионални НПО (основна целева група), на които ще съдействаме в развитието на аналитичен капацитет. Те не само ще се ползват от резултата от проекта, а именно мрежа за многостепенен анализ на риска, но и ще участват в неговото постигане чрез планираните дейности и събития. Те ще се включат в предлаганите в проекта публични обсъждания на специфични локални рискове и ще станат участници в създадената мрежа, като чрез нейните комуникационни инструменти информират останалите участници за своите дейности и техните резултати.

Проектът ще задоволи две основни потребности на тази целева група. Първата е ефективна комуникация на техните резултати със специализирана публика. Втората е ползване на капацитета на мрежата за по-прецизно и информирано разбиране и използване на контекста, в който протича тяхната дейност.
Проектът ще е от значение за работата и на втората основна целева група, участниците в процеса на вземане на решения, като им предостави нов тип картина на рисковете, съчетаваща по консистентен начин местното и европейското ниво. Това ще им даде възможност да формулират политики, вземащи пред вид и двата рискови хоризонта.

По отношение на третата основна целева група проектът ще допринесе чрез изричното вкарване на местното ниво на анализ в контекста на работа на аналитичните центрове, чийто естествен фокус е върху по-глобалното ниво. Целта е да придаде фокус на анализите и предложенията им, като ги информира за тяхното значение на местно ниво и така ги направи по-съобразени с цялата сложност на контекста.
Допълнителните целеви групи ще могат да се ползват от резултатите от дейността на мрежата, които ще бъдат комуникирани чрез нейните инструменти, като също ще получат възможност както да се включат в обсъждането на конкретни теми, така и при желание да участват във форумите и евентуалните бъдещи събития на мрежата.