Описание на проекта

 
 

Проектът цели да създаде мрежа от местни НПО в България, която да осъществява трайно двупосочна връзка между наднационалната, националната и регионалната гледна точка към основните икономически, политически и социални рискове.

Резултатът от проекта ще е мрежа от 25-30 НПО, която да ще създаде условия за развитието на стратегии, адресиращи основните рискове, адекватни едновременно на ниво ЕС и на местно ниво

Наличието на мрежата от НПО ще допринесе за реалистично формулиране на рискове, базирано както на геополитически съображения, така и на специфично местно знание. Този подход ще спомогне за формулиране на регионално чувствителни политики , както и ще допринесе за видимостта на локалните политики на национално и наднационално ниво.

Основните целеви групи на проекта са аналитични НПО на регионално ниво, както и местни, регионални, национални и наднационални публични институции, които вземат решения  по политики по отношение на сигурността и предпазването от рискове.
 

Допълнителни целеви групи
Местните граждански общности
Други аналитични центрове на национално и местно ниво

 

на НПО мрежа за анализ на обществени рисковена на тема
"Езикът на омразата, ксенофобията и популизмът като рискови фактори в България" ,      14-16 март 2016, Пловдив
 
Втора национална среща 
на НПО мрежа за анализ на обществени рискове на тема "Бедността като рисков фактор в България , 24-26 март 2016, Перник
 
Трета национална среща
на НПО мрежа за анализ на обществени рискове на тема " Малцинства и рискове в България", 04-06 Април 2016, Бургас