Асоциация „Деметра“ - Бургас

 
 

За организацията

Мисия

Разработване и прилагане на стратегии и практики в областта на социалните дейности, в областта на равенство на половете, интеграция на малцинствени етноси, политики за млади хора;

Разработване и реализиране на проекти за групи в неравностойно положение;

Разработване и прилагане на програми за професионално образование;

Организиране на обучения за развитие на капацитета на членовете си;

Изграждане на партньорства, обмен на информация и участие в национални и международни мрежи за съвместна работа;

Предлагане на програми и консултантски услуги- социални, психологически, юридически, педагогически и др. услуги;

Осигуряване на пространство, където жените преживели насилие могат да получат емоционална помощ от която се нуждаят;

Създаване на контакти с държавните институции, органите на местно самоуправление, Бизнеса и академичните звена, както и с международни организации и донорски програми, подкрепящи дейността на НПО;

Застъпничество за граждански права;

Мотивиране и активно включване в обществения живот на хора или групи от хора, маргинализирани вследствие на различия от социален, културен, религиозен или здравословен характер.Информация за контакт

Лице за контакт Диана Видева
Град Бургас
Адрес Бургас
Телефон 056/81 56 18
Емайл dianavideva@abv.bg
Сайт http://demetra-bg.org/

Автори