Фондация „Дон Боско България"

 
 

За организацията

Фондация „Дон Боско България” е нестопанска организация, която осъществява обществено полезна дейност. В град Стара Загора работим от началото на 2009 година, като дейността ни е насочена към подпомагане на възпитаването и образоването на млади хора в неравностойно положение от всички етноси; подпомагане на социалната интеграция и личностна реализация на нуждаещите се деца, младежи и възрастни; сътрудничество с други организации имащи подобни на нашите приоритети.

Провеждаме срещи и беседи, семинари, обучения на доброволци. Организираме детски лагери, екскурзии. Спортът заема важно място в работата ни с младите хора. Извършваме благотворителна дейност.В момента дейността ни е фокусирана върху ромските деца и младежи и техните родители от кв. „Лозенец”, гр. Стара Загора. Сътрудничим с организацията „Каритас България”; „Каритас София”; социалната услуга Център за настаняване от семеен тип „Малък групов дом”, гр, Стара Загора; сдружение „Самаряни”, гр. Стара Загора; VIS, Италия; Каритас „Чешки Будейовице“, Чехия; Салезиани на Дон Боско, България. Главните ни цели са, да повишим мотивацията на децата и учениците за полагане на учебен труд; да формираме позитивно отношение към училището; да разгърнем индивидуалния потенциал на децата и да ги насърчим да развиват своите интереси и заложби, като ги включваме в различни видове ателиета – по музика и танци, по физкултура и спорт, по изобразително изкуство,приложни изкуства, конструиране;чужди езици; да повишим самооценката и самочувствието на децата, чрез реализация, насърчаване и развиване на личностните им качества и таланти; да разширим социалните контакти на децата от 1 – 10 клас и да предоставим алтернативи за нови приятелства; да включим родителите в обучението на децата; да повишим нивото на образованост на родителите.Информация за контакт

Лице за контакт Ярослав Фогл
Град Стара Загора
Адрес гр. Стара Загора 6000, ул. „Захарий Княжески“ 71, ет. 1
Телефон 042 959699
Емайл jardafogl@gmail.com
Сайт http://www.fondaciadonboskobg.org/

Автори