Младежко Движение за развитие на селските райони в България - Ботевград

 
 

За организацията

"Младежко движение за развитието на селските райони в България" (МДРСРБ) е сдружение с нестопанска цел, със седалище и адрес на управление в гр. Ботевград. Официално е регистрирано през 2009 г.
Основните цели, които си поставяме са да съдействаме и стимулираме свободната инициатива, да генерираме нови идеи, да си взаимодействаме и обменяме информация и опит с подобни организации, както и с държавни и международни институции в областта на науката, културата, образованието, спорта, туризма, околната среда за социалното развитие на младежката общност от селските райони на България.
Основните сфери на дейност са защита правата на младите хора; подпомагане на социалната реализация на младежите; разработка и реализиране на стратегии, програми и проекти за развитие на селските райони; събиране, обработка и анализ на данни за състоянието и перспективното развитие на селските райони; информационно - консултантска дейност сред младежта относно законодателството в Република България и разясняване правата и задълженията на гражданите, подпомагане на млади таланти и младежи в неравностойно положение, застъпничество и др.Информация за контакт

Лице за контакт Йонко Додев
Град Ботевград
Адрес бул. „Трети март” No 1, вх. В, ап.4, ет. 2 гр. Ботевград обл. Софийска пощенски код: 2140 България
Телефон 0887505544
Емайл ymdrab@abv.bg
Сайт http://www.ymdrab.eu/

Автори