Сдружение „Шанс и закрила“ - Хасково

 
 

За организацията


Кои сме ние


Сдружение “Шанс и закрила” е неправителствена организация. Регистрирана е по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение за осъществяване на общественополезна дейност.


МИСИЯ

Сдружение “Шанс и закрила” работи в полза на децата и младите хора в Хасково и региона във всички области отнасящи се до повишаване на тяхното благосъстояние.


ПРИОРИТЕТИ
•Превенция на насилие и трафик на деца;
•Закрила на децата от насилие;
•Повишаване капацитета на семейството за ефективна грижа за децата;
•Подкрепа и стимулиране на младежката активност и ангажираност;
•Създаване на широка обществена основа за решаване на проблемите на децата и младите хора.Информация за контакт

Лице за контакт Малина Славова
Град Хасково
Адрес 6300, Хасково ул. “Алеко Константинов” №11
Телефон 0878 238102
Емайл chance@escom.bg
Сайт http://chancebg.org/?page_id=2

Автори